หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลโพธิ์เอน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ข้อบังคับ/กฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555  
   
2
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 (แผนพัสดุ 55 )  
   
3
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 (ผด.1) ส่วนโยธา  
   
4
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 (ผด.1) ส่วนการคลัง  
   
5
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553 (ผด.2)  
   
6
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 (ผด.1) สำนักปลัด  
   
7
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 (ผด.5)  
   
8
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 (งวดที่ 1)  
   
9
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 (งวดที่ 2)  
   
10
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560  
   
11
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561  
   
12
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562  
   
13
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
   
14
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย