หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลโพธิ์เอน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ข้อบังคับ/กฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการปรองดองสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายพ่อหลวง
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
งานมุทิตาจิตสักการะ สามเณรเปรียญธรรม จำนวน 5 รูป ณ วัดสะตือ
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2559
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559


   
   
   
 
5 ธันวามหาราช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2558
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2558


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2558


   
   
   
 
JCIMDwiUPShopvoza
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558