หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลโพธิ์เอน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ข้อบังคับ/กฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กิจกรรม ต่อต้านการคอรัปชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการโพธิ์เอนร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ห้ามรถยนต์พ่วงและกึ่งพ่วงข้ามสะพานมนตรีพงษ์พานิชย์
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการปรองดองสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
อบต.โพธิ์เอน​ได้จัดกิจกรรม​โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน​ อบต.โพธิ์เอน​ วันที่​ 24 กันยายน​ 2561
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561


   
   
   
 
งานมุทิตาจิตสักการะ สามเณรเปรียญธรรม จำนวน 5 รูป ณ วัดสะตือ
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
5 ธันวามหาราช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559