พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
: วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2562


   
   
   
 
: จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562


   
   
   
 
: โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
: รณรงค์คัดแยกขยะ
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562


   
   
   
 
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
กิจกรรม ต่อต้านการคอรัปชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
อบต.โพธิ์เอน​ได้จัดกิจกรรม​โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน​ อบต.โพธิ์เอน​ วันที่​ 24 กันยายน​ 2561
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561