พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ 23 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
การประชุมสภาองค์การบริหรส่วนตำบลโพธิ์เอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
การป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563


   
   
   
 
จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1(ลานประปา) และ หมู่ที่ 2 (หน้าโรงเรียนวัดโพธิ์เอน)
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563


   
   
   
 
มอบหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ประชาชนในเขตพิ้นที่ตำบลโพธิ์เอน หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่่ 6 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563


   
   
   
 
: จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562


   
   
   
 
: โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
: รณรงค์คัดแยกขยะ
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562


   
   
   
 
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
กิจกรรม ต่อต้านการคอรัปชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดี (ทำบุญตักบาตรวันพระ)
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดเทพคันธาราม ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562


   
   
   
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย