พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ :
ที่อยู่ผู้ขอรับ บริการ :
อายุผู้ใช้บริการ :
อาชีพผู้ใช้บริการ :
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ :
ขอรับบริการจาก :
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
การสนับสนุนนำ้อุปโภคบริโภค การขอรับการช่วยเหลือ
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขอข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึง พอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในงานที่ให้บรริการเป็นอย่างดี
 - เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยดี เป็นมิตรกับผู้มารับบริการ
 - เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
 - เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ
 - เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
 - มีการให้บริการเป็นระบบและไม่ซับซ้อน
 - มีป้ายหรือเอกสารอื่นๆ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
 - ให้บริการด้วยความรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรมที่ดำเนินการ
 - การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม
 - มีการให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างชัดเจนและถูกต้อง
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 - ที่ตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่เหมาะสม กว้างขวาง และสะดวกในการติดต่อ
 - มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ
 - การจัดสถานที่และอุปกรณ์การให้บริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
 - มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ไว้รองรับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ
ส่วนที่ 4 ควรปรับปรุงด้านใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าที่ในหน่วยงาน
ด้านบริการการชำระภาษี
ด้านบริการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ :