พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
     
 
     
 
 
 
 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายภูวดล  สุกาทร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

วันที่  2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

---------------------------------------------------

เรียน     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

          ตามที่กระผม นายภูวดล  สุกาทร  ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม 2556 นั้น

          บัดนี้  กระผมได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  มีดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในงานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

1.1 ด้านการคมนาคม

- ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน ให้ประชาชนสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

1.2 ด้านระบบประปา

- ดำเนินการสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้สามารถผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  และพัฒนาน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น 

1.3 ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกหลังคาเรือน

- ขยายเขต ซ่อมแซมไฟสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2. นโยบายทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคุณภาพชีวิต  การศึกษา  สวัสดิการต่างๆ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

            2.1 ด้านคุณภาพชีวิต

                   - สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมการกีฬา

                   - ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

                   - ส่งเสริม สนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลและบริการให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขมูลฐาน

                   - ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุ่น 

2.2 ด้านการศึกษา 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

          พัฒนาปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

          - ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

2.3 ด้านสวัสดิการสังคม

          - ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,  ผู้พิการ,  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

          - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม. และองค์กรต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          - สนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และเอาชนะยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน

2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ 

3. นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

                   - แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย

                   - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   - แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  ปรับปรุงแหล่งน้ำ  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน

                    - บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมลง

         4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

          ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

          - สนับสนุนการทำเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่  โดยคำนึงถึงศักยภาพของประชาชนในตำบล

          - ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดให้ความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

          - ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

5. นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี

          - สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นให้คงอยู่ต่อไป

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

- การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในทุกขั้นตอน  การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 

                   - เร่งรัดพัฒนา  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถและพัฒนาให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการ  เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
                   - เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบ และรับรู้ข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึง