พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  รักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า

                    แนวทางที่ 2  แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

แนวทางที่ 3  แนวทางการพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่งภายในตำบลให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4  แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                    แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

                    แนวทางที่ 2  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

แนวทางที่ 3  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางที่ 4  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการที่ดีให้กับประชาชน

                    แนวทางที่ 5  แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย

แนวทางที่ 6  แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

                    แนวทางที่ 2  แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดขยะ

                   แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

          แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

แนวทางที่ 1   แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร