พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

      ในสมัยโบราณ ตำบลโพธิ์เอนมีต้นโพธิ์เอนขึ้นอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ต่อมามีศิลาถูกน้ำพัดลอยตามกระแสน้ำมา ชาวบ้านได้ช่วยกันนำศิลาไปผูกไว้กับต้นโพธิ์ กระแสน้ำที่แรงทำให้ต้นโพธิ์ได้เอนตามศิลาและในที่สุดก็ไม่สามารถรั้งศิลานั้นไว้ได้ ศิลาจึงลอยตามกระแสน้ำไปอยู่ที่วัดนครหลวงจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนชาวบ้านบริเวณต้นโพธิ์เอน ได้เรียกขานในหมู่ของตนว่า “ หมู่บ้านโพธิ์เอน ” ซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลโพธิ์เอน

ตำบลโพธิ์เอนเป็นหนึ่งในสิบ (รวมเทศบาลตำบลท่าเรือ) ของอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,510 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบลและมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางตำบล มีคลองชลประทาน 2 สาย ถนนสายหลัก 2 เส้น การปกครองมี 6 หมู่บ้าน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540