หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลโพธิ์เอน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ข้อบังคับ/กฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

"ตำบลเข้มแข็ง  ส่งเสริมการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม คุณภาพมั่นคงอย่างยั่งยืน"

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  จัดให้มีและปรับปรุงระบบประปา
2.  จัดให้มีและปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมไฟทางสาธารณะ
3.  จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ
4.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5.  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาชีวิตให้เหมาะสม
6.  กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปกิกูลและน้ำเสีย
7.  อนุรักษ์โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และบำรุงรักษาศิลป วัฒนธรรม ประเพณี

จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  ประชาชนได้รับการบริการด้านการประปาอย่างทั่วถึง
2.  การเดินทางสัญจรในเวลาค่ำคืนสะดวก เกิดความปลอภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
3.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
4.  ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
5.  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
6.  สิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ
7.  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และถ่ายทอดธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน