หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลโพธิ์เอน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ข้อบังคับ/กฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายเสนาะ  พงษ์พนัส

ประธานสภา อบต.โพธิ์เอน

 

นายอำนวย  แท่นเงิน

รองประธานสภา อบต.โพธิ์เอน


นายสมควร  ชีวิหาร

 

นายสมบัติ  ผดุงศักดิ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายวิรัตน์  แสงพิรุณ

 

นายวิรัตน์  ศาสตร์ศิริ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายอำนวย  แท่นเงิน

 

นายวัชระ  บุญแท้

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายประทีป  แจ้งวาริต

 

นางบุญทรัพย์  ตั้งใจรักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายเสนาะ  พงษ์พนัส

 

นายประจวบ  ภู่ระหงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายสุชิน  มัยปราณีต

นายสมพงษ์  แจ้งประยูร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6