พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ข้อบังคับ/กฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป)  
2 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น ประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น)  
3 ประกาศให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด  
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  
5 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ  
6 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2562  
7 เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562  
8 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
9 เรื่อง ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  
10 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต-2560  
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2  
12 -ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1  
13 ประกาศการลามาสายพนักงานจ้าง-2560  
14 ประกาศการลามาสายพนักงาจ้าง-ประจำปี-2561  
15 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)  
16 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2558 - 2560) ฉบับปรุบปรุง ครั้งที่ 2  
17 ประกาศการลามาสาย-ขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-2561  
18 ประกาศการลามาสาย-ขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-2560