พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เอน  
2 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแวมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะเคียนด้วน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์เอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑๑๘-๐๑สายหนองโสน หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ (ระยะที่ ๒)ตำบลโพธิ์เอน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑๑๘-๐๑ สายหนองโสน หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ (ระยะที่ ๒) ตำบลโพธิ์เอน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
5 ประกาศ ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนากใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เอน  
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เอน  
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑๑๘-๐๑ สายหนองโสน หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่๓ (ระยะที่ ๒)ตำบลโพธิ์เอน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่  
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะเคียนด้วน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์เอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านตะเคียนด้วน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
13 ร่างเอกสารประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานเพื้อให้สารธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ 2  
14 ร่างเอกสารประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานเพื้อให้สารธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ 1  
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบ ค่าออกแบบที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในการออกแบบอาคารสำนักงาน  
16 ประกาศ จ้างออกแบบที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในการออกอบบอาคารสำนักงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ แบบ บก. 03 โครงการจ้างออกแบบค่าออกแบบที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในการออกแบบอาคารสำนักงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตบริการประปา หมูที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6  
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5  
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูส่งน้ำ พร้อมวางท่อทางเชื่อม หมู่ที่ 1