หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลโพธิ์เอน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ข้อบังคับ/กฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สมุดภาพเพื่อประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านตะเคียนด้วน  
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อสารส้มและปูนขาว  
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านตะเคียนด้วน  
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างประปาหมู่่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านตะเคียนด้วน  
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตะเคียนด้วน (ครั้งที่ 2)  
6 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.118-01  
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตะเคียนด้วน (ครั้งที่ 2)  
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตะเคียนด้วน (ครั้งที่ 2)  
9 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตะเคียนด้วน  
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.118-01 สายหนองโสน ม.1  
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางนการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.118-01  
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตะเคียนด้วน  
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตะเคียนด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเปลี่ยนท่อประปาบริเวณบ้านนางแผ้วถึงกลางหมู่บ้าน หมู่ 3  
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ระยะที่ 2 หมู่ 5  
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ 2  
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขยายเตประปาถนนสายหลัก หมู่ 5  
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในซอยประปา ม.4 บริเวณรั้วประปาถึงบ้านนางสมจิตร  
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.1 บริเวณคลองสายหนองโสน  
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายนาพงษ์ หมู่ที่ 2